LYA7-001/LYA7-002

LYA7-001/LYA7-002
一位单控开关
一位双控开关

LYA7-003/LYA7-004

LYA7-003/LYA7-004
二位单控开关
二位双控开关

LYA7-005/LYA7-006

LYA7-005/LYA7-006
三位单控开关
三位双控开关

LYA7-007/LYA7-008

LYA7-007/LYA7-008
四位单控开关
四位双控开关

LYA7-009

LYA7-009
16A三极插座

LYA7-010

LYA7-010
一位多功能插座

LYA7-011

LYA7-011
二位多功能插座

LYA7-012

LYA7-012
三位多功能插座

LYA7-013

LYA7-013
一位面板

LYA7-014

LYA7-014
二位面板

LYA7-015

LYA7-015
三位面板

LYA7-016

LYA7-016
四位面板

LYA7-017/LYA7-018

LYA7-017/LYA7-018
一位大板单控开关
一位大板双控开关

LYA7-019/LYA7-010/LYA7-021

LYA7-019/LYA7-010/LYA7-021
一位单控开关
一位双控开关
多控子开关

LYA7-022/LYA7-023

LYA7-022/LYA7-023
小二位单控开关
小二位双控开关

LYA7-024/LYA7-025

LYA7-024/LYA7-025
小三位单控开关
小三位双控开关

LYA7-026

LYA7-026
门铃开关

LYA7-027

LYA7-027
16A三极插座