LYA8-001/LYA8-002

LYA8-001/LYA8-002
一位单控开关
一位双控开关

LYA8-003/LYA8-004

LYA8-003/LYA8-004
二位单控开关
二位双控开关

LYA8-005/LYA8-006

LYA8-005/LYA8-006
小三位单控开关
小三位双控开关

LYA8-007/LYA8-008

LYA8-007/LYA8-008
三位单控开关
三位双控开关

LYA8-009/LYA8-010

LYA8-009/LYA8-010
四位单控开关
四位双控开关

LYA8-011

LYA8-011
16A三极插座

LYA8-012

LYA8-012
一位多功能插座

LYA8-013

LYA8-013
二位多功能插座

LYA8-014

LYA8-014
三位多功能插座

LYA8-015

LYA8-015
四位多功能插座

LYA8-016

LYA8-016
一位电视插座

LYA8-017/LYA8-018

LYA8-017/LYA8-018
一位电话插座
一位电脑插座

LYA8-019

LYA8-019
一位面板

LYA8-020

LYA8-020
二位面板

LYA8-021

LYA8-021
三位面板

LYA8-022

LYA8-022
四位面板

LYA8-023/LYA8-024

LYA8-023/LYA8-024
一位大板单控开关
一位大板双控开关

LYA8-025/LYA8-026/LYA8-027

LYA8-025/LYA8-026/LYA8-027
一位单控开关
一位双控开关
多控子开关