LYA60-001/LYA60-002

LYA60-001/LYA60-002
一位大板单控开关
一位大板双控开关

LYA60-003/LYA60-004

LYA60-003/LYA60-004
一位单控开关
一位双控开关

LYA60-005/LYA60-006

LYA60-005/LYA60-006
二位单控开关
二位双控开关

LYA60-007/LYA60-008

LYA60-007/LYA60-008
小三位单控开关
小三位双控开关

LYA60-009/LYA60-010

LYA60-009/LYA60-010
三位单控开关
三位双控开关

LYA60-011/LYA60-012

LYA60-011/LYA60-012
四位单控开关
四位双控开关

LYA60-013/LYA60-014

LYA60-013/LYA60-014
五位单控开关
五位双控开关

LYA60-015/LYA60-016

LYA60-015/LYA60-016
六位单控开关
六位双控开关

LYA60-017

LYA60-017
16A三极插座

LYA60-018

LYA60-018
一位多功能插座

LYA60-019

LYA60-019
二位多功能插座

LYA60-020/LYA60-021

LYA60-020/LYA60-021
一位单控开关带多功能插座
一位多控开关带多功能插座

LYA60-026

LYA60-026
三位多功能插座

LYA60-027/LYA60-028

LYA60-027/LYA60-028
二位单控开关带多功能插座
二位多控开关带多功能插座

LYA60-029/LYA60-030

LYA60-029/LYA60-030
一位单控开关带二位多功能插座
一位多控开关带二位多功能插座

LYA60-031

LYA60-031
四位多功能插座

LYA60-032/LYA60-033

LYA60-032/LYA60-033
二位单控开关带二位多功能插座
二位多控开关带二位多功能插座

LYA60-034/LYA60-035

LYA60-034/LYA60-035
三位单控开关带多功能插座
三位多控开关带多功能插座