LYA6-001/LYA6-002

LYA6-001/LYA6-002
一位单控开关
一位双控开关

LYA6-003/LYA6-004

LYA6-003/LYA6-004
二位单控开关
二位双控开关

LYA6-005/LYA6-006

LYA6-005/LYA6-006
小三位单控开关
小三位双控开关

LYA6-007/LYA6-008

LYA6-007/LYA6-008
三位单控开关
三位双控开关

LYA6-009/LYA6-010

LYA6-009/LYA6-010
四位单控开关
四位双控开关

LYA6-011

LYA6-011
16A三极插座

LYA6-012

LYA6-012
一位多功能插座

LYA6-013

LYA6-013
二位多功能插座

LYA6-014

LYA6-014
三位多功能插座

LYA6-015

LYA6-015
四位多功能插座

LYA6-016

LYA6-016
一位电视插座

LYA6-017/LYA6-018

LYA6-017/LYA6-018
一位电话插座
一位电脑插座

LYA6-019

LYA6-019
一位面板

LYA6-020

LYA6-020
二位面板

LYA6-021

LYA6-021
三位面板

LYA6-022

LYA6-022
四位面板

LYA6-023/LYA6-024

LYA6-023/LYA6-024
一位大板单控开关
一位大板双控开关

LYA6-025/LYA6-026/LYA6-027

LYA6-025/LYA6-026/LYA6-027
一位单控开关
一位双控开关
多控子开关