LYA1-001/LYA1-002

LYA1-001/LYA1-002
一位大板单控开关
一位大板双控开关

LYA1-003/LYA1-004

LYA1-003/LYA1-004
一位单控开关
一位双控开关

LYA1-005/LYA1-006

LYA1-005/LYA1-006
二位单控开关
二位双控开关

LYA1-007/LYA1-008

LYA1-007/LYA1-008
三位单控开关
三位双控开关

LYA1-009/LYA1-010

LYA1-009/LYA1-010
四位单控开关
四位双控开关

LYA1-011

LYA1-011
16A三极插座

LYA1-012

LYA1-012
一位多功能插座

LYA1-013/LYA1-014

LYA1-013/LYA1-014
一位单控开关带多功能插座
一位多控开关带多功能插座

LYA1-015

LYA1-015
三位多功能插座

LYA1-016

LYA1-016
四位多功能插座

LYA1-017

LYA1-017
一位电视插座

LYA1-018/LYA1-019

LYA1-018/LYA1-019
一位电话插座
一位电脑插座

LYA1-020/LYA1-021

LYA1-020/LYA1-021
电视、电话插座
电视、电脑插座

LYA1-022/LYA1-023

LYA1-022/LYA1-023
调光开关
调速开关

LYA1-024/LYA1-025/LYA1-026/LYA1-027

LYA1-024/LYA1-025/LYA1-026/LYA1-027
声光控延时开关
触摸延时开关
节能声光控延时开关
节能触摸延时开关

LYA1-028

LYA1-028
一位面板

LYA1-029

LYA1-029
二位面板

LYA1-030

LYA1-030
三位面板